Regulamin Szkoły Języków Obcych „WALK”

KURS

 1. Kursy rozpoczynają się w końcu września lub z początkiem października i trwają do końca maja lub czerwca w zależności od rodzaju kursu.
 2. Nie ma możliwości wykupienia tylko części kursu.
 3. Do kursu można dołączyć w dowolnym momencie, pod warunkiem że są wolne miejsca. Cena zostanie ustalona na podstawie ilości zajęć lekcyjnych pozostałych do zakończenia kursu.
 4. Istnieje możliwość rezygnacji wraz ze zwrotem wpłaconych opłat w pierwszym tygodniu trwania zajęć.
 5. W razie rezygnacji w trakcie pierwszego tygodnia bez wcześniejszej zapłaty za kurs SJO „Walk” może wystąpić o zapłatę za odbyte lekcje wg obowiązującej stawki godzinowej.
 6. Rezygnacja z kursu wiąże się z utratą uiszczonych opłat z wyjątkiem p.4 i 7.
 7. Z przyczyn losowych (dłuższa choroba pobyt w szpitalu lub sanatorium) możliwa jest zmiana kursu na inny lub pomniejszenie opłaty za zajęcia w których słuchacz nie mógł uczestniczyć.
 8. Jeżeli rezygnacji dokonuje student opłacający kurs w dowolnym systemie ratalnym zwrot wpłaconych należności nie przysługuje.
 9. Przed rozpoczęciem kursu szkoła może zaproponować bezpłatne uczestnictwo w zajęciach w celu przetestowania poziomu i jakości zajęć.
 10. Maksymalna ilość osób w grupie to 10 .W szczególnych przypadkach możliwe jest przyjęcie dodatkowej osoby za zgodą uczniów i lektora.
 11. W trakcie ferii i dni wolnych ustalonych przez MEN zajęcia nie odbywają się.
 12. Przed rozpoczęciem kursu ściśle określona jest ilość godzin dydaktycznych, które kurs obejmuje.

OPŁATY

 1. Stawka godzinowa ustalona na początku roku nie zmienia się.
 2. Opłata jednorazowa za cały kurs lub I semestr jest niższa niż opłata ratalna i należy ją uiścić do 07 października br.
 3. Płatności można dokonać przelewem lub na miejscu gotówką.
 4. Osoby płacące ratami zobowiązują się do przestrzegania terminów wpłat. W razie nie przestrzegania terminu naliczane będą ustawowe odsetki.
 5. Każda osoba zalegająca z płatnościami zostanie upomniana „wezwaniem do zapłaty” osobiście w szkole lub listem poleconym (koszty listu doliczone są do zaległej płatności).
 6. W przypadku nie skierowania do nas należnej sumy sprawa może zostać skierowana do postępowania sądowego lub do Krajowego Rejestru Dłużników
 7. Zobowiązania osób niepełnoletnich przejmują ich prawni opiekunowie.
 8. Możliwe jest odroczenie płatności po wcześniejszym uzgodnieniu terminu płatności z właścicielem szkoły.
 9. W cenie kursu nie ma podatku VAT, stąd szkoła nie będąc płatnikiem tego podatku nie wystawia faktury VAT.

ZAJĘCIA

 1. Szkoła „Walk” zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich zajęć wg ilości przypadającej na dany kurs.
 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w przypadkach losowych i odrobienia ich w innym ustalonym przez grupę terminie.
 3. Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany lektora bez podania przyczyny.
 4. Zmiana lektora może nastąpić po otrzymaniu pisemnej prośby podpisanej przez co najmniej 2/3 kursantów.
 5. Szkoła zobowiązuje się do zwrotu kosztów za niezrealizowaną część kursu, gdy kurs zostanie przerwany z winy SJO „Walk”
 6. Lektorzy dostarczają dodatkowe materiały i testy bez dodatkowych opłat.
 7. Szkoła zobowiązuje się do regularnego powiadamiania zainteresowanych o wynikach nauki ich podopiecznych.
 8. Aby otrzymać świadectwo ukończenia kursu niezbędne jest zdanie egzaminu końcowego, przeprowadzonego przez szkołę.
 9. Przystąpienie do kursu egzaminacyjnego nie jest równoznaczne z obowiązkiem przystąpienia do niego.
 10. W cenie kursu egzaminacyjnego zawarte są egzaminy próbne pisemne, słuchowe i ustne.
 11. Każdy student lub opiekun zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem i złożenia pisemnej akceptacji jego przepisów.
 12. Do sytuacji nie wymienionych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.